30 órás képzés

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

1. A tájékoztató célja, hatálya

Jelen tájékoztató célja, hogy bemutassa az EDUKLIN Szolgáltató Betéti Társaság (továbbiakban:
EDUKLIN Bt) által alkalmazott adatvédelmi és kezelési elveket, módszereket, amelyeket atársaság, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismer el.

Jelen tájékoztató az EDUKLIN Bt által szervezett tanfolyamok és vizsgák iránt érdeklődők, a
tanfolyamokra és vizsgákra jelentkezők, a tanfolyamokon és vizsgákon résztvevők, valamint az
oktatók személyes adatainak kezelésére vonatkozik.

A tájékoztató kialakításakor az EDUKLIN Bt figyelembe vette az Európai Parlement és Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet”, vagy „GDPR”), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info törvény”), valamint a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény („Fktv.”) előírásait.

2. Fogalommeghatározások

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül, vagy közvetve azonosítható természetes személy;

Személyes adat: azonosított, vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés,
rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza, ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy tagállami jog határozza
meg, az adatkezelőt, vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós
vagy tagállami jog is meghatározhatja

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy
azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozóközvetlen irányítása alatta
személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt, vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférését
eredményezi;

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros
szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat; ebbe a kategóriába
soroljuk a GDPR által definiált genetikai adat, biometrikus adat, egészségügyi adat fogalmakat.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

3. Az adatkezelés alapelvei

3.1 Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon kell végezni.

3.2 Célhoz kötöttség:

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és
azok nem kezelhetők a célokkal nem összeegyeztethető módon. Nem minősül a céllal össze nem
egyeztethető adatkezelésnek, a közérdekű archiválás és statisztikai célból történő adatkezelés.

3.3 Adattakarékosság:

A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy
legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

3.4 Pontosság:

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű
intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából
pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

3.5 Korlátozott tárolhatóság:

A tárolásnak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél
hosszabb ideig történő tárolására, csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok
tárolására közérdekű archiválás vagy statisztikai célból kerül sor.

3.6 Integritás és bizalmas jelleg:

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai, szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az
adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

3.7 Elszámoltathatóság:

Az adatkezelő felelős a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek való megfeleléséért,
továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

4. Az adatkezelés célja, jogalapja

Az adatkezelés célja az érdeklődők tájékoztatása a képzési és vizsga lehetőségekről és az induló
képzésekről; a képzési vagy vizsgáztatási szerződések előkészítése, megkötése; a résztvevők
számára igazolások kiadása a tanfolyam elvégzéséről, a vizsga eredményéről; oktatói
szerződések kötése, valamint adatszolgáltatás teljesítése a felnőttképzési és vizsgáztatási
tevékenységek felügyeletét ellátó szakigazgatási szervek számára.

A kezelt adatok körének meghatározása célhoz kötötten történik, az adattakarékosság szem
előtt tartásával, és a jogszabályi kötelezettségek figyelembevételével.

Ennek megfelelően a személyes adatok kezelésének jogalapja:

  • az érintett hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez;
  •  az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a
    szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez
    szükséges;
  •  az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

Az érintett visszavonhatja hozzájárulását az adatai kezeléséhez, ez azonban nem befolyásolja az
addigi adatkezelés jogszerűségét. Ha az érintett nem járul hozzá vagy visszavonja hozzájárulását
adatainak kezeléséhez, nem jogosult igénybe venni a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokat.

Az EDUKLIN Bt biztosítja, hogy a kezelt adatokat mindenkor csak a meghatározott cél érdekében
kezeli és használja fel.


5. A kezelt személyes adatok köre, tárolási ideje

Az 1. pontban meghatározott érintettekre vonatkozóan az EDUKLIN Bt az új rendszerű
felnőttképzésben résztvevők adatait a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított
nyolcadik év utolsó napjáig kezeli a következők szerint. A képzésben résztvevő személy
természetes személyazonosító adatai, oktatási azonosító száma, elektronikus és postai
levelezési címe, legmagasabb iskolai végzettsége, továbbá azok az adatok, amelyek legmagasabb
iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és (idegen nyelvi képzés vagy
nyelvismeretet igénylő képzés esetén) idegen-nyelv ismeretével, továbbá a képzésbe történő
belépésével, és a képzés elvégzésével, vagy a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő
kilépésével, illetve a képzés során történő értékelésével és minősítésével, továbbá a képzéssel
összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.

Az érdeklődők által megadott adatokat 1 évig őrizzük meg, az oktatók adatait az utolsó
szerződés megszűnését követő 5 évig, míg a tanfolyami résztvevők adatait az egyes
képzéstípusokhoz igazodva a rájuk vonatkozó mindenkori jogszabályi kötelezettségeknek
megfelelően. Az érdeklődők adatainak kezelése jellemzően elektronikusan történik. A
tanfolyami adatok kezelése elektronikus, illetve papír alapú.


6. Az érintettek jogai

Az EDUKLIN Bt biztosítja az érintettek számára a személyes adataik védelméhez kapcsolódó
jogokat:


6.1 Hozzáférési jog
Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő tájékoztassa a kezelt személyes adatairól, a kezelés
céljáról, tervezett időtartamáról, és a személyes adataihoz kapcsolódó jogairól.


6.2 Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes
adatokat, valamint kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

6.3 Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére, indokolt esetben az adatkezelő törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat. Az adatkezelő az indokok vizsgálata és az adatkezelés jogalapjának
vizsgálata alapján dönt a törlés végrehajtásáról. Az elvégzett tanfolyamokhoz és vizsgákhoz
kapcsolódó adatok törlésére nincs mód a jogszabályi előírásokra tekintettel.

6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére, indokolt esetben az adatkezelő korlátozza az
adatkezelést. Korlátozás alá eső adatokat csak jogszabályi követelmények fennállása esetén
lehet a korlátozás alól feloldani, és erről az érintettet tájékoztatni kell.

6.5 Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat megkapja,
és másik adatkezelőnek továbbítsa.

6.6 Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a
személyes adatai üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen.


7. Az érintettek jogainak érvényesítése

7.1 Kérdések, észrevételek, kérelmek, panaszok kezelése

Eduklin Bt, 1021 Budapest, Budakeszi út 77. A. lh. 4/80.

Adószám: 20322096-1-41

Tel.: +36-30-9327050,

E-mail: jatekterapia.kepzesek@gmail.com info@eignerbernadett.hu
  
Adatvédelmi felelős:

1021 Budapest, Budakeszi út 77. A. lh. 4/80.

Tel.: +36-30-9327050,

Email: jatekterapia.kepzesek@gmail.com

info@eignerbernadett.hu   

Honlap: www.eignerbernadett.hu

7.2 Jogorvoslat

Vitás kérdések esetén, adatvédelmi ügyekben az illetékes hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410,

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

8. Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Az EDUKLIN Bt, mint adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót
egyoldalúan, bármikor módosítsa. Az aktuális verzió az OKTÁV honlapján és a vevőszolgálatokon
megtekinthető.

Újdonság

Gyerek születik